Ñüæá ÅóêåíÜæõ

Kάποιος βάζει πληροφορίες,στοιχεία,φωτο , οι άλλοι ας συμπληρώνουν να μαζέψουμε όσο περισσότερα μπορούμε.
Απάντηση
Message
Συγγραφέας
Ispanaki
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 13 Οκτ 2006 09:10 pm

Ñüæá ÅóêåíÜæõ

#1 Δημοσίευση από Ispanaki » 18 Ιουν 2009 08:01 pm

Geia kai xara se olous,

Edw kai ena xrono antigrapsa edw kapoio apospasma ths biografias ths Eskenasus. Htan to ekshs:

Ôüôåò ðáíôñåýôçêá ôïí ÃéÜãêï Æáñíôéíßäç, Ýíá ìåãÜëï çèïðïéü, ðïõ Þôáí áðü ôçí ÊáéóÜñåá ç êáôáãùãÞ ôïõ. ÌåãÜëïò çèïðïéüò, ìå ðïëëÝò ãëþóóåò êáé ãñÜììáôá, Üëëá Üðü ôï ðïëý ðéïôü êáÞêáíå ôá ìÝóá ôïõ, ì´Üöçóå Ýãêõï êáé ðÝèáíå. ¸íá ãéï Ý÷ù ôþñá êáëü, ìéá êáëÞ íýöç êáé ôñßá åããïíÜêéá.
ÁõôÜ ðïõ èõìÜìáé, ó. 24.


Rwtaga egw ti epeginan o yios kai ta eggonakia ths Rozqs; Kapoios kserei;

Άβαταρ μέλους
vacondios
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 324
Εγγραφή: 28 Αύγ 2004 07:17 am
Τοποθεσία: Χολαργός Αττικής

Re: Rosa Eskenasi

#2 Δημοσίευση από vacondios » 18 Ιουν 2009 09:56 pm

Ispanaki έγραψε:Geia kai xara se olous,

Edw kai ena xrono antigrapsa edw kapoio apospasma ths biografias ths Eskenasus. Htan to ekshs:

Rwtaga egw ti epeginan o yios kai ta eggonakia ths Rozqs; Kapoios kserei;
Δεν καταλαβαίνω τί γράφεις.

Άβαταρ μέλους
bill1961
συντονιστής<br>(03/2008 ως τώρα)
Δημοσιεύσεις: 990
Εγγραφή: 10 Μάιος 2005 11:51 pm
Τοποθεσία: Ηγουμενίτσα

#3 Δημοσίευση από bill1961 » 18 Ιουν 2009 10:04 pm

Νομίζω μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον Αλβέρτο που δε γράφει με ελληνικούς χαρακτήρες...

Ispanaki
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 13 Οκτ 2006 09:10 pm

#4 Δημοσίευση από Ispanaki » 18 Ιουν 2009 11:53 pm

Âñçêá ôñïðï áëëá äõóôç÷ùò äåí ìðïñù íá âáëëù ôïíïõò.

Åãñáøá ôï åîçò

Åäù êáé åíá ÷ñïíï áíôéãñáøá êáðïéï áðïóðáóìá ôçò âéïãñáöéáò ôçò Ñïæáò Åóêåíáæõò. Çôáí áõôï:

Ôüôåò ðáíôñåýôçêá ôïí ÃéÜãêï Æáñíôéíßäç, Ýíá ìåãÜëï çèïðïéü, ðïõ Þôáí áðü ôçí ÊáéóÜñåá ç êáôáãùãÞ ôïõ. ÌåãÜëïò çèïðïéüò, ìå ðïëëÝò ãëþóóåò êáé ãñÜììáôá, Üëëá Üðü ôï ðïëý ðéïôü êáÞêáíå ôá ìÝóá ôïõ, ì´Üöçóå Ýãêõï êáé ðÝèáíå. ¸íá ãéï Ý÷ù ôþñá êáëü, ìéá êáëÞ íýöç êáé ôñßá åããïíÜêéá.
ÁõôÜ ðïõ èõìÜìáé, ó. 24.

Áíáñùôéïìïõí áìá êáðïéïò çîåñå ôé áðåãçíáí ï ãéïò êáé ôá åããïíáêéá ôçò. Çôáí ôïõ ðñùôïõ ç ôïõ äåõôåñïõ æõæçãïõ;

ÕÃ. Æçôù óõãíùìç ãéá ôá ëáèç ôçò åëëçíéêçò ìïõ (ãñáöù óôï ðïäé óå îåíï ëáðôïð) êáé ðùò åãñáøá ìå ëáôéíéêïõò ÷áñáêôçñåò óôï ðñùôï ìçíçìá.

Ispanaki
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 13 Οκτ 2006 09:10 pm

#5 Δημοσίευση από Ispanaki » 20 Ιουν 2009 11:33 am

Ãåéá îáíá,


Ðñáãìáôéêá å÷ïõìå ôïóá åëá÷éóôá óôïé÷åéá ãéá ìéá áðï ôéò ìåãáëçôåñåò öùíåò ôïõ ñåìðåôéêïõ; Ñùôçóá ðáíôïõ êáé êáíåéò äåí çîåñå ôï ïíïìá ôïõ äåõôåñïõ æçæçãïõ *îåñù ðùò ðáíôñåõôçêáí óôç Íåá Õïñêç* êáé ïõôå ãéá ôïí ãéï ôïõò êáé ôá åããïíáêéá ôïõò.
Åãù âñçêá ôïí ãéï ôïõ áäåñöïõ ôçò Íéóóéì óôï Éóñáçë, áëëá ôéðïôá áëëï...

×áñåôéóìáôá.

Άβαταρ μέλους
APAXNH
Δημοσιεύσεις: 30
Εγγραφή: 14 Μάιος 2005 07:02 am
Τοποθεσία: Earth
Επικοινωνία:

#6 Δημοσίευση από APAXNH » 20 Ιουν 2009 04:26 pm

Mipos kseris imerominia gamou, kai pou nea yorki? gia na kanoume kapioes prospathies emis apo edo?

Απάντηση

Επιστροφή σε “Βιογραφίες”