Ôé óå ìÝëåé åóÝíáíåΑπάντηση
Message
Συγγραφέας
Ispanaki
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 13 Οκτ 2006 09:10 pm

Ôé óå ìÝëåé åóÝíáíå

#1 Δημοσίευση από Ispanaki »

Ãåéá êáé ÷áñÜ êáé ÷ßëéá óõãíþìç ãéá ôá åëëçíéêÜ ìïõ.
Èá´èÝëá íá ìÜèù ôá óôïé÷åéá ôùí ç÷ùãñáöÞóåùí ôïõ Ôé óå ìÝëåé åóÝíáíå:
ìå ôçí Ìáñßêá Ðáðáãêßêá,
ìå ôï ÂéäÜëç
ìå ôïí ÍôáëãÜ
êáé ìå ôçí êõñßá Ðéðßíá.

Ïëåò ôéò Ý÷ù Üëëá èÝëù íá âñù ôÞí åôáéñßá, íïýìåñï äßóêïõ, êëð...

Åõ÷áñéóôþ åê ôùí ðñïôÝñùí.

Άβαταρ μέλους
hondrosk
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 193
Εγγραφή: 28 Νοέμ 2004 02:50 pm
Τοποθεσία: Ηράκλειο

#2 Δημοσίευση από hondrosk »

Αγγ Καραγιάννη -Balkan Αμερικής BAL- 820 (1948)
Αντ. Νταλγκάς - Columbia Αμερικής AO-279 (1928)
Γιώργος Βιδάλης - His Masters Voice GA-1153 (1926)
Κυρία Πιπίνα - ODEON Γερμανίας G-4-32070 (1927)
Κώστας Καρίπης - Polydor Γερμανίας V-50202 (1928)
Μαρίκα Παπαγκίκα - Χόμοκορδ Γερμανίας CO-56061F (1927)

Ispanaki
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 13 Οκτ 2006 09:10 pm

×ßëéá åõ÷áñéóôþ! Ðïõ ôá âñÞêåò ôüóï ãñÞãïñá;

#3 Δημοσίευση από Ispanaki »

Åäþ êáé äýï âäïìÜäåò ðáëÝõù åãþ ìå ôï âéâëßï ôïõ ÌáíéÜôç... êáé ôßðïôá. Ðïõ ôá âñÞêåò ôá óôïé÷åßá;
×ßëéá åõ÷áñéóþ áðü ôç Ìáäñßôç!

Απάντηση

Επιστροφή σε “Αναζήτηση τραγουδιού”