Jazz του 1943 με τίτλο "τι σε μέλλει εσένανε"

"Κονσούλτο"
Message
Συγγραφέας
Άβαταρ μέλους
Χασκίλ
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 546
Εγγραφή: 27 Δεκ 2006 11:53 pm
Τοποθεσία: Βιέννη, Αυστρία

#22 Δημοσίευση από Χασκίλ »

Ispanaki έγραψε:Νομίζω ότι το ξέρετε, άλλα το τραγούδι που άκουσε αυτός ο μέγας είναι η εκδοχή της Αγγελικής Καραγιάννης που λέει

Τι σε μέλει εσένανε τι φουμάρω εγώ
η Καμέλα ή Λουκι Στραιτ 'η μελαχροινό;

Από κει το πήραν, και είχε και το ελληνικό κάτι πεταχτό πια, μακριά απο τις πρώτες ηχογραφήσεις με άλλο υφος, αφού η Καταστροφή ήταν πολύ κοντά

Ισπανάκι
Δεν αντιλέγω, Αλβέρτο, αλλά το τραγούδι με την Καραγιάννη είναι ηχογραφημένο το 1955, ενώ το "tee say melee" είναι το 1943. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και παλιότερη ηχογράφηση με τα ίδια αυτά λόγια (Λάκυ στράκυ, κλπ.) αλλά με αντρική φωνή, ίσως του Κατσαρού ή του Καρίπη. Θυμάται κανείς καμιά τέτοια εκτέλεση;

Μετά τιμής, Χασκίλ Στέλλα:)
Στηρίξτε οικονομικά τη ρεμπετοσελίδα εδώ -> donate.php

Άβαταρ μέλους
Pikinos
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 329
Εγγραφή: 29 Μάιος 2006 10:20 am
Τοποθεσία: Γερμανία
Επικοινωνία:

#23 Δημοσίευση από Pikinos »

Είναι αυτό που λέμε:

"Βράσε τη ρούμπα τα σουίνκ"! :lol:
Von allem Geschriebenen liebe ich nur das, was einer mit seinem Blute schreibt. Schreibe mit Blut: und du wirst erfahren, dass Blut Geist ist.

Άβαταρ μέλους
Χασκίλ
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 546
Εγγραφή: 27 Δεκ 2006 11:53 pm
Τοποθεσία: Βιέννη, Αυστρία

#24 Δημοσίευση από Χασκίλ »

Pikinos έγραψε:Είναι αυτό που λέμε:

"Βράσε τη ρούμπα τα σουίνκ"! :lol:
Όχι, όχι! Αυτό είναι του Τσιτσάνη. :Ρ :Ρ

(Τανάσεν, είσαι παλιόπαιδοςςςς!)

Μετά τιμής, Χασκίλ Στέλλα:)
Στηρίξτε οικονομικά τη ρεμπετοσελίδα εδώ -> donate.php

Άβαταρ μέλους
Pikinos
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 329
Εγγραφή: 29 Μάιος 2006 10:20 am
Τοποθεσία: Γερμανία
Επικοινωνία:

#25 Δημοσίευση από Pikinos »

Ερρίκος έγραψε:Λέει επίσης τι σε μελει εσένανε τι φουμάρω εγώ!

κ η ιδιοκτησία είναι κλοπή! :D :wink:
Ο Προυντόν ήτανε μούφα (αναγραμματισμός της φούμας :D) αγαπητέ Ερρίκο! :twisted:
Von allem Geschriebenen liebe ich nur das, was einer mit seinem Blute schreibt. Schreibe mit Blut: und du wirst erfahren, dass Blut Geist ist.

Ispanaki
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 13 Οκτ 2006 09:10 pm

#26 Δημοσίευση από Ispanaki »

×áóêßë έγραψε:
Ispanaki έγραψε:Íïìßæù üôé ôï îÝñåôå, Üëëá ôï ôñáãïýäé ðïõ Üêïõóå áõôüò ï ìÝãáò åßíáé ç åêäï÷Þ ôçò ÁããåëéêÞò ÊáñáãéÜííçò ðïõ ëÝåé

Ôé óå ìÝëåé åóÝíáíå ôé öïõìÜñù åãþ
ç ÊáìÝëá Þ Ëïõêé Óôñáéô 'ç ìåëá÷ñïéíü;

Áðü êåé ôï ðÞñáí, êáé åß÷å êáé ôï åëëçíéêü êÜôé ðåôá÷ôü ðéá, ìáêñéÜ áðï ôéò ðñþôåò ç÷ïãñáöÞóåéò ìå Üëëï õöïò, áöïý ç ÊáôáóôñïöÞ Þôáí ðïëý êïíôÜ

ÉóðáíÜêé
Äåí áíôéëÝãù, ÁëâÝñôï, áëëÜ ôï ôñáãïýäé ìå ôçí ÊáñáãéÜííç åßíáé ç÷ïãñáöçìÝíï ôï 1955, åíþ ôï "tee say melee" åßíáé ôï 1943. ¸÷ù ôçí åíôýðùóç üôé õðÜñ÷åé êáé ðáëéüôåñç ç÷ïãñÜöçóç ìå ôá ßäéá áõôÜ ëüãéá (ËÜêõ óôñÜêõ, êëð.) áëëÜ ìå áíôñéêÞ öùíÞ, ßóùò ôïõ Êáôóáñïý Þ ôïõ Êáñßðç. ÈõìÜôáé êáíåßò êáìéÜ ôÝôïéá åêôÝëåóç;

ÌåôÜ ôéìÞò, ×áóêßë ÓôÝëëá:)
ÊáëÜ êÜíåéò êáé áíôéëÝãåéò! Äåí ðñüóåîá üôé ôï ãñéíãëò Þôáí ôïõ 1943. Óßãïõñá äåí ýðçñîå ç÷ïãñÜöçóç ôïõ Êáôáóáñïý ïýôå ôïõ Êáñßðç ìå ôá ëüãéá áõôÜ. ¶õôü ó÷åäüí óßãïõñá. Ðñïôåßíù ôñåéò ðåñéðôùóåéò

1 Íá ìç å÷åé óùèåé Þ âñåèåß ôçí ðñþôç ç÷ïãñÜöçóç ìå ôá ëüãéá áõôÜ ãéá ôá ôóéãÜñá Üëëïõ Ýëëçíá êáëçôÝ÷íç.
2. Íá Ýêáíå ç ÊáñáãéÜííç ìéá ðñþôç ðïõ äåí Ý÷åé åíôïðéóôåß.
3. Íá ôï ðÞñáí ïé áìåñéêáíïß áðü ðñïöùñéêÞ ðáñÜäïóç óôá êáöÝ áìÜí êáé êáóéíá ôçò Ìáí÷áôáí.

Ãéá ìÝíá, ç ðéèáíüôåñç åßíáé ç 2.

Άβαταρ μέλους
Χασκίλ
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 546
Εγγραφή: 27 Δεκ 2006 11:53 pm
Τοποθεσία: Βιέννη, Αυστρία

#27 Δημοσίευση από Χασκίλ »

Ispanaki έγραψε:Δεν πρόσεξα ότι το γρινγλς ήταν του 1943. Σίγουρα δεν υπήρξε ηχογράφηση του Κατσαρού ούτε του Καρίπη με τα λόγια αυτά. Αυτό σχεδόν σίγουρα.
Εγώ, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει με αντρική φωνή και με αυτά τα λόγια. Έχω τραγούδια σε κασέτες που έχω χρόνια να τα ακούσω, ρε γμτ, και θυμάμαι ότι κάτι/κάποιο/κάπου/ πρέπει να υπάρχει... Τι εννοείς εσύ όταν λες ότι είναι "σχεδόν σίγουρο"? :roll:

Μετά τιμής, Χασκίλ Στέλλα:)
Στηρίξτε οικονομικά τη ρεμπετοσελίδα εδώ -> donate.php

Ispanaki
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 13 Οκτ 2006 09:10 pm

#28 Δημοσίευση από Ispanaki »

×áóêßë έγραψε:
Ispanaki έγραψε:Äåí ðñüóåîá üôé ôï ãñéíãëò Þôáí ôïõ 1943. Óßãïõñá äåí õðÞñîå ç÷ïãñÜöçóç ôïõ Êáôóáñïý ïýôå ôïõ Êáñßðç ìå ôá ëüãéá áõôÜ. Áõôü ó÷åäüí óßãïõñá.
Åãþ, Ý÷ù ôçí åíôýðùóç üôé õðÜñ÷åé ìå áíôñéêÞ öùíÞ êáé ìå áõôÜ ôá ëüãéá. ¸÷ù ôñáãïýäéá óå êáóÝôåò ðïõ Ý÷ù ÷ñüíéá íá ôá áêïýóù, ñå ãìô, êáé èõìÜìáé üôé êÜôé/êÜðïéï/êÜðïõ/ ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé... Ôé åííïåßò åóý üôáí ëåò üôé åßíáé "ó÷åäüí óßãïõñï"? :roll:

ÌåôÜ ôéìÞò, ×áóêßë ÓôÝëëá:)
Ìå áõôÜ ôá ëüãéá; Ôï Ôé óå ìÝëëåé åóÝíáíå ôï åßðáíå áíäñåò ï ÂéäÜëçò, ï ÍôáëãÜò êáé ï ÓôÝöáíïò ÂÝæïò. Ãõíáßêåò ç ÊáñáãéÜííçò, ç Ðáðáãêßêá êáé ç Ê. Ðéðßíá. Äåí îÝñùò ãéá Üëëåò ç÷ïãñÜöçóåéò. Áìá âñåéò, ìéá ôÝôáñôç áíôñéêÞ öùíÞ íá ôï ðåé... íá ìïõ ôï ðåéò!

Απάντηση

Επιστροφή σε “Κουβεντούλα”