Μες στη φυλακή που μπήκα

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μες στη φυλακή που μπήκα,

εκεί, μάγκες μου, τη βρήκα,

δεν πληρώνω νοίκι-φώτα,

την περνώ ζωή και κότα.


Έξω μες στην κοινωνία

την περνούσα μ' αγωνία,

για δεν είχα να τη βγάλω

μεροκάματο μεγάλο.


Στο κελί τώρα κλεισμένος

και απ' όλους ξεχασμένος,

μάσες, ξάπλες και τσιγάρο

ώσπου να την ξεμπουκάρω.

Μελωδία

Ρυθμός - Καμηλιέρικο ζεϊμπέκικο

Δρομος - Χιτζασκιάρ


Πρότυπο:Κλικ για μελωδία <lilymidi> \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic" \clef treble \tempo 8=104 \key d \minor \time 9/8 \relative c' d8 d,16 d ees8 ees16 ees fis16 g32 g fis16 ees d ees fis g a8 d,8 d16 d ees8 ees16 ees fis16 g32 g fis16 ees d16. a32 d16 a d8 d'32 cis bes16 a g fis g a g bes32 a g16 fis ees d ees32 ees fis16 g a bes d32 cis bes16 a g fis g32 g a16 g bes32 a g16 fis ees d16. a32 d16 a d8 { d8 fis16 g a8 a bes32 a g16 fis ees d8 a' a d, fis16 g a8 bes bes32 a g16 fis ees d16. a32 d16 a d8 fis16 g a bes d32 cis bes16 a g fis g32 g ees16 fis d16. a32 d16 a d8 fis16 d32 d ees16 cis d8 d fis16 d32 d ees16 cis d ees32 ees fis16 g a8 d, d16 d d8 d16 ees fis d32 d ees16 cis d16. a32 d16 a d8 } \addlyrics { _ Μες στη φυ λα κή __ _ _ _ που μπή κα βρε _ ε κεί μά γκες μου __ _ _ _ τη βρή _ κα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ δεν __ _ _ _ πλη ρώ νω νοί __ _ _ _ κι φώ __ _ _ _ _ τα __ _ την περ νώ __ _ ζω ή __ _ _ _ και κό __ _ τα }

</lilymidi>