Όσοι έχουνε πολλά λεφτά

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στίχοι

Όσοι έχουνε πολλά λεφτά

να ξέρα τι τα κάνουν

|άραγε σαν πεθάνουνε βρέ αμάν αμάν

μαζί τους θα τα πάρουν x2


Εγώ ψιλή στην τσέπη μου

ποτέ δεν αποτάζω

|κι όλα τα ντέρτια μου περνούν

βρ'αμάν αμάν μόνον σαν μαστουριάζω x2


(γειά σου Μάρκο άψιλε)


Αφού στον άλλο το ντουνιά

λεφτά δεν θα περνάνε

τα'χουν καί τά θυμίαζουνε

βρ'αμάν αμάν δεν ξέρουν να τα φάνε

τα'χουν καί τά θυμίαζουνε

βρ'αμάν αμάν δεν τα'χουν να τα φάνε

Μελωδία

Ρυθμός - "Παλιό" ζεϊμπέκικο


Πρότυπο:Κλικ για μελωδία <lilymidi> \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic" \clef treble \tempo 8=102 \key d \major \time 9/8 \relative c \repeat volta 2 {d16. cis32 d16 e fis d32 d e16 cis d8. a16 b b32 a aes16 a d8} \repeat volta 2 {d,16 fis g gis a b32 b a16 g fis g32 g e16 fis d16. cis32 c16 cis d8 d16. cis32 d16 e fis g32 a g fis e16 d16. cis32 c16 cis d8 d d} {d'16. cis32 d16 e fis d32 d e16 cis d8. a16 b b32 a aes16 a d8 d16. cis32 d16 e fis d32 d e16 cis d8. a16 b b32 a aes16 a d8 d,16 fis g gis a b32 b a16 g fis g32 g e16 fis d16. cis32 c16 cis d8 d16. cis32 d16 e fis g32 a g fis e16 d16. cis32 c16 cis d8 d d d16 fis g gis a b32 b a16 g fis g32 g e16 fis d16. cis32 c16 cis d8 d16. cis32 d16 e fis g32 a g fis e16 d16. cis32 c16 cis d8 d d } \addlyrics { _ Οσ οι εχου νε πολ _ λα λεφ τα _ _ _ _ _ _ _ _ να ξε ρα τι τα _ κα __ _ νουν _ _ _ _ _ _ _ _ α ρα γε σαν __ _ _ _ πο θα __ _ _ _ νου νε βρε αμαν α μαν _ μα ζι τους θα __ _ _ _ _ τα πα __ _ _ _ ρουν _ _ _ α ρα γε σαν __ _ _ _ πο θα __ _ _ _ νου νε βρε αμαν α μαν _ μα ζι τους θα __ _ _ _ _ τα πα __ _ _ _ ρουν } </lilymidi>